اضافه کردن دستور به ربات تلگرام

اضافه کردن دستور به ربات تلگرام