تبادل حرفه ای کانال تلگرام

لطفا قبل از ارسال اطلاعات این پست را مشاهده کنید.

تبادل گروهی

برای تبادل و افزایش ممبر کانال تلگرام این فرم را تکمیل و ارسال نمایید.
  • نام کانال نهایت در سه کلمه
  • آیدی کانال خود را وارد کنید_فقط آیدی لینک قبول نمیشود.
  • اعضای کانال خود را بصورت دقیق و به رقم وارد نمایید.
  • آیدی مدیر کانال را وارد نمایید_آیدی مدیر منتشر نمیشود.
  • کانال های با ممبر بالای 2K میتوانند لینک جوین نیز وارد کنند.